Untitled Document
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์วันเทศบาล
   
 
   

    เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

        ข่าวเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง

งานประชาสัมพันธ์  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบาลตำบลพ่อมิ่ง  www.porming.go.th

 

 

 

 

 

 

 

 

 


เทศบาลตำบลพ่อมิ่งจัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล

 

        นายมะก็รี   ตาเยะ  นายกเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่ง กล่าวว่าเทศบาลตำบลพ่อมิ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่  ๒๔  เมษายนของทุกปีเป็นวัน “เทศบาล” เพื่อส่งเสริมความสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเทศบาล ได้แก่ เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล ซึ่งทั่วประเทศมีทั้งสิ้น ๑,๑๒๙  แห่ง และเพื่อให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญที่รัฐบาลได้กระจายอำนาจให้เทศบาลดังกล่าวได้มีบทบาทในการ “บำบัดทุกข์  บำรุงสุข” และสร้างความเจริญในด้านต่างๆ ให้กับท้องถิ่นมานานกว่า  ๗๐  ปี

                นายเทศมนตรีตำบลพ่อมิ่งกล่าวต่อไปว่า เทศบาลตำบลพ่อมิ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของ “วันเทศบาล” เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักอำนาจหน้าที่ การบริหารและความสำคัญของการกระจายอำนาจและเพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี ความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกบประชาชน ซึ่งเทศบาลตำบลพ่อมิ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖    หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลพ่อมิ่ง มีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ เวลา ๐๗.๐๐น  ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม  เวลา ๐๙.๓๐น. ประธานเปิดพิธี อ่านสาส์นเนื่องในวันท้องถิ่นและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงาน  เวลา  ๑๐.๐๐น. ผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน

                เทศบาลตำบลพ่อมิ่ง ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ในวันที่  ๒๔  เมษายน  ๒๕๕๖ นี้ โดยพร้อมเพรียงกัน

------------------------------

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 24 เมษายน 2556